Elektronsko bankarstvo

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za pravna lica ima dva HypoNet rešenja, i to:

- Personal E-bank (HALCOM) - domaći platni promet i platni promet sa inostranstvom;
- Office Banking i FX Client (ASSECO (nekada PEXIM)) - domaći platni promet;  

Da bismo Vam u najkraćem roku obezbedili HypoNet – elektronsko bankarstvo naše banke, molimo Vas da popunite sledeće priložene formulare i dostavite ih najbližoj poslovnici Hypo banke.

Ukoliko želite HypoNet usluge HALCOM rešenja ili ga već koristite (u drugim bankama) popunite sledeće obrasce:

•    Domaći platni promet:

HypoNet Opšti uslovi korišćenja. U ovom tekstu opisane su obaveze i prava banke i korisnika, kao i način rada elektronskog bankarstva (radno vreme, tehnički uslovi i sl.). Potrebno je da ovlašćeno lica potpiše i overi pečatom jedan primerak formulara i potom ga dostavi banci. Ovo predstavlja Vašu potvrdu da ste pročitali i prihvatili Uslove.

HypoNet Pristupnica. Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice i određuju se njihova prava: Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci; Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje; Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja; Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa. Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da neko od ovlašćenih lica potpiše formular i overi ga pečatom.

HypoNet Ugovor. Ovo je formular koji Vi popunjavate, potpisujete i overavate pečatom u dve kopije. Vašu kopiju Ugovora vraćamo Vam nazad nakon potpisa i overe banke. Potpis ovlašćenog lica firme (OP potpisnik ili ovlašćenik) i pečat su obavezni.

Zahtev za digitalnu potvrdu - firma. U ovaj formular se unose podaci o firmi i spisak osoba ovlašćenih da dobiju smart kartice. Potpis ovlašćenog lica firme i pečat su obavezni.

Zahtev za digitalnu potvrdu - pojedinac. U ovaj formular se upisuju podaci za svakog imaoca smart kartice (po jedan formular za svaku karticu). Potpis ovlašćenog lica firme i pečat su obavezni, kao i potpis osobe za koju se traži kartica. Sva lica navedena u ovom dokumentu moraju da prilože i fotokopije ličnih karata.

•    Platni promet sa inostranstvom:

HypoNet Pristupnica-PPI. U ovaj formular se upisuju imena osoba koje su već vlasnici smart kartica i koje će imati pristup deviznom računu. Potrebno je da neko od ovlašćenih lica potpiše formular i overi ga pečatom.

HYPOnet Ugovor-PPI. Ovo je formular koji Vi popunjavate, potpisujete i overavate pečatom u dve kopije. Vašuu kopiju Ugovora vraćamo Vam nazad nakon potpisa i overe banke. Potpis ovlašćenog lica firme (OP potpisnik ili ovlašćenik) i pečat su obavezni.

Ukoliko želite HypoNet usluge ASSECO (PEXIM) rešenja ili ga već koristite (u drugim bankama) popunite sledeće obrasce:

HypoNet Opšti uslovi korišćenja-verzija 2. U ovom tekstu opisane su obaveze i prava banke i korisnika, kao i način rada elektronskog bankarstva (radno vreme, tehnički uslovi i sl.). Potrebno je da ovlašćeno lica potpiše  i overi pečatom jedan primerak formulara i potom ga dostavi banci. Ovo predstavlja Vašu potvrdu da ste pročitali i prihvatili Uslove.

HypoNet Pristupnica za preduzeća. Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice. Potrebno je da neko od ovlašćenih lica potpiše formular i overi ga pečatom.

HypoNet Podaci o ovlašćenom korisniku. U ovaj formular se podaci i ovlašćenja osoba koje će dobiti smart kartice. Potrebno je da neko od ovlašćenih lica potpiše formular i overi ga pečatom.

Nakon popunjavanja, potpisivanja i overe svih dokumenata, molimo Vas da ih dostavite u neku od poslovnica Hypo Alpe Adria banke.

Saveti klijentima za sprečavanje zloupotreba prilikom korišćenja elektronskog bankarstva

Tarife naknada za usluge Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd